Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení
1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy uzavřené mezi obchodní společností Klasik Moto a.s., se sídlem v Praze, U Šalamounky 41/769, IČ: 25735781, DIČ: CZ25735781 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 5781, mail:info@pragueharleydays.cz, dále jen “prodávajícím” na straně jedné a fyzickou či právnickou osobou, dále jen “kupujícím” na straně druhé.

1.2. Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která objedná prodávajícím nabízené zboží. Fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, je spotřebitelem. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Jestliže kupující ve své objednávce uvedl IČ nebo DIČ, platí, že je podnikatelem a kupní smlouva se týká jeho podnikatelské činnosti, jestliže výslovně neuvedl opak.

II. Uzavírání kupní smlouvy
2.1 Prodávající nabízí k prodeji zboží uveřejněné na internetových stránkách prodávajícího
http://https://eshop.h-d.prague115.com
2.2 Kupující objedná zboží
a) pomocí objednávkové aplikace e-shop na uvedené internetové adrese tak, že zvolí nabízené zboží a přidá je do košíku, seznámí se s informacemi pro spotřebitele (§1811/2, § 1820/1, § 1826 občanského zákoníku), seznámí se s všeobecnými obchodními podmínkami a potvrdí s nimi souhlas, vyplní objednávkový formulář, ve kterém uvede své osobní údaje, potvrdí identifikaci objednávaného zboží včetně jeho množství, zvolí způsob dodání zboží a zaplacení kupní ceny a objednávku odešle. Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy, odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a vyjadřuje souhlas s jejich zněním. Prodávající neprodleně potvrdí obdržení objednávky,

2.3 Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky ze strany prodávajícího okamžikem, kdy bude toto potvrzení objednávky doručeno kupujícímu. Pro účely doručování uvede kupující do objednávkového formuláře funkční emailovou adresu, kterou je oprávněn využívat.

2.4 Při uzavírání smlouvy prostřednictvím objednávkové aplikace e-shop zašle prodávající kupujícímu elektronickou poštou kupní smlouvu včetně znění všeobecných obchodních podmínek v textové podobě společně s potvrzením objednávky. V případě sjednání kupní smlouvy telefonicky bude kupní smlouva včetně znění všeobecných obchodních podmínek v textové podobě poskytnuta na kontaktní email uvedený kupujícím při telefonické objednávce.

III. Kupní cena
3.1 Prodávající se potvrzením objednávky zavazuje dodat objednané zboží za kupní cenu uvedenou v objednávce.
3.2 Kupující hradí kupní cenu platbou on-line platební kartou předem přes platební bránu.
3.3 Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží.

IV. Dodací podmínky
4.1 Prodávající dodá zboží mající povahu digitálního obsahu (například elektronické vstupenky, elektronické kupony apod.) zasláním jedinečného QR kódu obsahujícího data nezbytná k realizaci služeb poskytovaných na základě objednaného digitálního obsahu, a to nejpozději do počtu pracovních dnů uvedeného u nabídky zboží ode dne zaplacení kupní ceny. Zboží je dodáno okamžikem doručení odpovídajícího QR kódu elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou kupujícím. Kupující prohlašuje, že byl před odesláním objednávky seznámen se způsobem užití digitálního obsahu a se skutečností, že k ověření takového produktu je nutné použít čtečku QR kódu. Kupující souhlasí s tím, aby mu zboží mající povahu digitálního obsahu bylo doručeno před uplynutím lhůty 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, čímž ztrácí možnost od kupní smlouvy odstoupit. Kupující potvrzuje, že byl prodávajícím seznámen před uzavřením smlouvy s tím, že není oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání digitálního obsahu (§ 1837 písm. l) občanského zákoníku) nebo která se týká využití volného času (§ 1837 písm. j) občanského zákoníku).
4.2 Prodávající dodá zboží mající hmotnou povahu na Výstavišti Holešovice, Výstaviště 67, 170 90 Praha 7 Praha ve dnech 4.-6.9.2020 při uskutečnění akce „Prague Harley days 2020 + Burgerfest + Koncert pro 10 milionů“, kde se kupující zavazuje zboží převzít.
4.3 Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat obal zboží a následně i zboží samotné. Podpisem dokumentu o převzetí zboží kupující potvrzuje, že zboží převzal bez zjevných vad. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou (zásilka je poškozená, neúplná apod.).
4.4 Prodávající nepožaduje za doručení zboží podle čl. 4.2 a 4.3 žádnou úplatu.
V. Odpovědnost za vady
5.1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku jeho dodání.
5.2. Vadným plněním se rozumí zejména, když prodávající
• poskytne předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti,
• neupozorní na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují,
• ujistí-li věřitele v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání,
• zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svoji, nebo
• neodevzdá předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení a nejsou-li jakost a provedení ujednány, v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

5.3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy

5.4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
5.5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
5.6. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

VI. Reklamace
6.1. Kupující má právo oznámit vady a uplatnit nároky z vad u prodávajícího. Kupující je povinen vytknout zjevné vady (vady v množství nebo druhu zboží) neprodleně po převzetí zboží e-mailem na adresu: info@pragueharleydays.cz. V případě poškození obalu zboží je kupující oprávněn odmítnout převzetí zásilky, o čemž prodávajícího neprodleně vyrozumí. Ostatní vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
6.2. Kupující společně s uplatněním vad nebo bezprostředně po něm doručí zboží prodávajícímu k vyřízení reklamace, nebude-li mezi účastníky dohodnuto jinak, a to předáním zboží osobně v provozovně prodávajícího nebo zasláním zboží prodávajícímu. Při přepravě reklamovaného zboží prodávajícímu je kupující povinen zboží řádně zabezpečit, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození a aby eventuální škody byly řádně uhrazeny.
6.3. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i způsob a dobu řešení reklamace.
6.4. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

VII. Odstoupení od smlouvy
7.1. Kupující, který je spotřebitelem (viz čl. 1.2.), má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní, není-li dále uvedeno jinak. Lhůta k odstoupení běží od převzetí zboží, u smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží a u smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (pomocí prostředků komunikace na dálku) nebo mimo obchodní prostory prodávajícího. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího písemně na adresu sídla nebo na e-mailovou adresu. Pro účely odstoupení může kupující použít tento vzorový formulář, který je přílohou VOP.
7.2. Kupující pro případ odstoupení od smlouvy nese přímé náklady spojené s navrácením zboží.
7.3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, předá zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Při vracení dodaného zboží po odstoupení od smlouvy je kupující povinen zboží vrátit ve stavu a hodnotě, v jakém jej převzal, nejlépe včetně originálního obalu.

7.4. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle bodu 7.1., vrátí mu prodávající nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něj na základě smlouvy přijal. Prodávající však není povinen vrátit tyto přijaté prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží řádně v souladu s ujednáním těchto obchodních podmínek odeslal. Kupující souhlasí s tím, aby v případě, že kupní cenu hradil bezhotovostně, byla tato vrácena na bankovní účet, ze kterého byla ve prospěch prodávajícího poukázána, neuvede-li kupující v odstoupení od smlouvy jiné bankovní spojení pro vrácení kupní ceny. V ostatních případech kupující souhlasí s tím, že kupní cena bude vrácena poštovní poukázkou na adresu bydliště nebo sídla kupujícího uvedenou v objednávce. V případě osobního převzetí zboží prodávajícím, je prodávající rovněž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti a kupující je povinen převzetí hotovosti prodávajícímu potvrdit.
7.5. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže mu bylo dodáno zboží upravené podle přání nebo pro jeho osobu, jakož i v dalších případech stanovených občanským zákoníkem.

VIII. Zvláštní ujednání o podmínkách prodeje vstupenek
8.1. Tato ujednání stanovují práva a povinnosti smluvních stran týkající se prodeje vstupenek na společenské, sportovní nebo kulturní akce (dále jen „akce“), eventuálně prodeje dalších produktů či služeb bezprostředně souvisejících s takovouto akcí pořádanou společností Klasik Moto, a.s. se sídlem v Praze, U Šalamounky 41/769, IČ: 25735781, DIČ: CZ25735781 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 5781, mail:info@pragueharleydays.cz, dále jen “prodávající”, na straně jedné a fyzickou či právnickou osobou, dále jen “kupujícím” na straně druhé.
8.2. Vstupenka je dokladem o uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je právo kupujícího účastnit se konkrétní akce pořádané prodávajícím.
8.3. Prodávající poskytuje vstupenky na akce v elektronické podobě při zakoupení prostřednictvím elektronických prostředků anebo v tištěné podobě formou přímého prodeje. Vstupenka může být poskytována jako součást balíčku obsahujícího vyjma vstupenky opravňující k účasti na akci i další zvláštní práva týkající se pořádané akce a jejího zaměření. Pokud kupující v souvislosti s koupí vstupenky nebo s uplatněním práva vstupu či jiného práva týkajícího se pořádané akce poskytne prodávajícímu jakékoli osobní údaje, vyslovuje tím souhlas s jejich zpracováním, a to ve smyslu čl. VIII Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího.
8.4. Po zakoupení vstupenky nebo balíčku obsahujícího vstupenku na akci mimo obchodní prostory prodávajícího není kupující oprávněn odstoupit od smlouvy dle ust. § 1829 občanského zákoníku (ve lhůtě 14 dnů), neboť smlouva uzavřená mezi účastníky má povahu smlouvy o využití volného času, jejíž plnění poskytuje prodávající v určeném termínu ve smyslu ust. § 1837 písm. j) občanského zákoníku.
8.5. Kupující je po uplatnění vstupenky povinen dodržovat pravidla akce stanovená pořadatelem akce. Pořadatel akce je oprávněn bez nároku na vrácení vstupného vykázat účastníka, který svým jednáním vyvolává nebezpečí vzniku škod na zdraví či majetku, hrubě porušuje pokyny pořadatele, narušuje průběh akce nebo svým jiným jednáním porušuje dobré mravy.
8.6. Prodávající si jako pořadatel vyhrazuje právo na úpravu a změny programu, krátkodobé časové posuny jednotlivých součástí akce nebo úplné zrušení akce. Právo na vrácení vstupného náleží kupujícímu pouze při úplném zrušení akce. Aktuální informace o konkrétní akci jsou zveřejňovány na internetových stránkách prodávajícího uváděných na vstupence.

8.7. Na práva a povinnosti stran týkajících se prodeje vstupenek výslovně neuvedená v tomto článku se přiměřeně vztahují ostatní ujednání těchto VOP.
IX. Ochrana osobních údajů
9.1. Kupující odesláním objednávky vyslovuje souhlas se zpracováním veškerých osobních údajů, které v objednávce uvedl. Kupující souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly využity k realizaci a splnění smlouvy, včetně nezbytného zpřístupnění třetím osobám pro účely doručení zboží a uskutečnění inkasa kupní ceny. Zároveň kupující souhlasí s užitím a zpracováním osobních údajů pro marketingové účely prodávajícího, zejména zasílání reklamních nabídek, obchodních sdělení apod. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

X. Mimosoudní řešení sporů
10.1. Spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit mimosoudní cestou. Kupující, který je spotřebitelem, se může obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce nebo využít ODR platformu pro on-line řešení sporů na adrese:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

XI. Závěrečná ujednání
11.1. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.11.2019.
11.2. Smlouva je uzavřena v českém jazyce a řídí se právem České republiky.
11.3. Kupující potvrzuje, že před odesláním objednávky měl možnost se s těmito VOP podrobně seznámit, jejich obsahu rozumí a za podmínek zde stanovených zboží odesláním objednávky objednává a po vzniku kupní smlouvy je těmito VOP plně vázán.


Příloha: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
V Praze dne 1.11.2019 .

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

  • Adresát:

Klasik Moto a.s., se sídlem v Praze, U Šalamounky 41/769, IČ: 25735781, DIČ: CZ25735781 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B5781, tel. +420 251 565 396, email: info@harley-davidson-praha.cz.

Oznamuji/oznamujeme (), že tímto odstupuji/odstupujeme() od smlouvy o nákupu tohoto zboží()/o poskytnutí těchto služeb()

Datum objednání()/datum obdržení()

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů

Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.